โครงการที่ได้รับอนุมัติ รอบที่ 1

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง สถานะ
1 วิธีการผลิตน้ำตาลสด ได้รับอนุมัติ
2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตน้ำตาลสด ได้รับอนุมัติ
3 ประวัติและความเป็นมาของน้ำตาลมะพร้าว ได้รับอนุมัติ
4 ลอยตัวในน้ํา ฝึกท้ําได้... รอดชีวิตจากภัยทางน้ํา ได้รับอนุมัติ
5 ตะโกน-โยน-ยื่น หลักการช่วยเหลือคนตกน้ำ ง่ายและปลอดภัย ได้รับอนุมัติ
6 กระทงใบตองแห้ง (ภาชนะในการใส่อาหารและขนม) ได้รับอนุมัติ
7 กระทงใบตองสด (ภาชนะในการใส่อาหารและขนม) ได้รับอนุมัติ
8 ประโยชน์ของการทำ CPR ได้รับอนุมัติ
9 วิธีการทำ CPR ได้รับอนุมัติ
10 สาเหตุและเหตุผลของการทำ CPR ได้รับอนุมัติ
11 วิธีการเก็บกู้อวนปู ได้รับอนุมัติ
12 วิธีใช้อวนในการวางเพื่อดักปู ได้รับอนุมัติ
13 ความรู้เรื่องการทำประมงอวนปู ได้รับอนุมัติ
14 วิธีการวางอวนจับปลาทู ได้รับอนุมัติ
15 เครื่องมือที่ใช้ในการทำประมงปลาทู ได้รับอนุมัติ
16 ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงปลาทู ได้รับอนุมัติ
17 วิธีการจับหมึก ได้รับอนุมัติ
18 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับหมึก ได้รับอนุมัติ
19 ความรู้เรื่อง หมึก ได้รับอนุมัติ
20 เทคนิคการคัดแยกมะพร้าว ได้รับอนุมัติ
21 วิธีผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเกี่ยวมะพร้าว ได้รับอนุมัติ
22 ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวอินทรีย์ ได้รับอนุมัติ
23 ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ได้รับอนุมัติ
24 วิธีการทำมะพร้าวสกัดเย็น ได้รับอนุมัติ
25 ประวัติความเป็นมาเรื่องการทำมะพร้าวสกัดเย็น ได้รับอนุมัติ
26 ผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสาน ได้รับอนุมัติ
27 วิธีการผลิตเครื่องจักสานด้วยหวาย ได้รับอนุมัติ
28 ประวัติหมู่บ้านจักสาน ได้รับอนุมัติ
29 วิธีการรุนเคย (กุ้งกะปิ) ได้รับอนุมัติ
30 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรุนเคย (กุ้งกะปิ) ได้รับอนุมัติ
31 ประวัติ กุ้งเคย (กะปิ) ได้รับอนุมัติ
32 วิธีการใช้เหยื่อปลอมกบกระโดด ได้รับอนุมัติ
33 วิธีการผลิตเหยื่อปลอมกบกระโดด ได้รับอนุมัติ
34 ประวัติความเป็นมาเหยื่อปลอมกบกระโดด ได้รับอนุมัติ
35 การร่อนทอง ได้รับอนุมัติ
36 การลำเลียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนทอง ได้รับอนุมัติ
37 ประวัติความเป็นมาของการร่อนทอง ได้รับอนุมัติ
38 ส้มแก้ว ได้รับอนุมัติ
39 ทองแม่กลอง(ส้มโอสีทอง) ได้รับอนุมัติ
40 การจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ชุมชนบางสะแก ได้รับอนุมัติ
41 ท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตร ต.บางสะแก ได้รับอนุมัติ
42 ดอนหอยหลอดธนาคารแห่งชีวิต ได้รับอนุมัติ
43 การปลูกมะพร้าว ได้รับอนุมัติ